Verhuur Voorwaarden

Download hier onze Verhuur Voorwaarden in PDF formaat

STA-TAFEL.NL

Onderdeel van DS Webshops

Celebesstraat 13  

1521 BR Wormerveer

 

 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen STA-TAFEL.NL en een opdrachtgever waaronder mede begrepen aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Indien ook opdrachtgever verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Offertes

2.1 De door STA-TAFEL.NL ten behoeve van ondernemers gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. STA-TAFEL.NL is slechts gebonden aan de offertes indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 De door STA-TAFEL.NL ten behoeve van consumenten gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanbod dat is vastgelegd in een opdrachtformulier of offerte is aanvaard door de opdrachtgever of bij gebreke daarvan diens aanvaarding schriftelijk of per e-mail is bevestigd door STA-TAFEL.NL.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 STA-TAFEL.NL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft STA-TAFEL.NL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan STA-TAFEL.NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan STA-TAFEL.NL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan STA-TAFEL.NL zijn verstrekt, heeft STA-TAFEL.NL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 STA-TAFEL.NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STA-TAFEL.NL is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan STA-TAFEL.NL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 STA-TAFEL.NL behoudt zich het recht voor om alternatieve goederen en producten te leveren welke voldoen aan dezelfde eisen als de verzochte goederen en producten, indien de laatstgenoemden niet beschikbaar of leverbaar zijn.

4.7 Het afhalen van de goederen zal plaatsvinden op de opbouwdag vanaf 19:00 uur. Het retourneren van de goederen zal plaatsvinden op de afbouwdag voor 13:00. De borg die bij de goederen hoort, blijft bij de opdrachtgever zodat de opdrachtgever deze kan gebruiken ter voorkoming van schade aan en slijtage van de goederen. De goederen zullen in dezelfde staat worden terugbezorgd als waarin deze bij inontvangstname door de opdrachtgever verkeerde. De opdrachtgever dient de goederen zorgvuldig te transporteren. Schade en extra kosten in verband met het niet tijdig of niet in de juiste staat terugbezorgen door opdrachtgever, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4.8 Indien de opdrachtgever de goederen wil laten bezorgen en afhalen, worden hiervoor extra kosten aan de opdrachtgever berekend. De goederen dienen op de ophaaldag voor 13:00 uur of op een afgesproken tijdstip gesorteerd, geordend en gestapeld, op de begane grond klaar te staan, tenzij anders afgesproken.

4.9 Op de bezorg- en ophaaldag dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is op de plaats van afgifte van de goederen. Indien er niemand aanwezig is, kan STA-TAFEL.NL de goederen afleveren en/of terugnemen, doch bij verschil van mening of het juiste aantal goederen al dan niet in goede staat is teruggegeven, rust op de opdrachtgever
uitdrukkelijk het bewijs dat het juiste aantal goederen in goede staat is teruggegeven.

4.10 Verlenging van de overeenkomst is alleen in overleg met STA-TAFEL.NL mogelijk. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de goederen aan STA-TAFEL.NL niet verlengd, alhoewel het risico volledig bij de opdrachtgever blijft. Bij niet tijdig retourneren van de goederen, dient een schadevergoeding betaald te worden bestaande uit twee maal de overeengekomen huurprijs per dag dat de opdrachtgever nalaat de goederen te retourneren. De overeenkomst eindigt op het moment zoals overeengekomen en wordt niet verlengd.

4.11 Onderverhuur en beschikbaarstelling van de goederen aan derden mag uitsluitend na schriftelijke toestemming van STA-TAFEL.NL. De wederpartij mag de goederen niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst/opdrachtbevestiging.

4.12 STA-TAFEL.NL is, tenzij anders afgesproken, voor de verankering van de tenten op bestrating genoodzaakt een aantal klinkers/stenen uit de bestrating te halen, welke wij na retour weer in de bestrating zullen terug leggen. Schades aan deze bestrating zijn niet voor rekening van de verhuurder. Tevens kan de verhuurder voor eventuele herbestratingkosten niet aansprakelijk worden gesteld.

4.13 De plek waar de tent komt te staan moet leeg zijn, dus tuinstoelen, bloempotten, pergola’s e.d. dienen niet in de weg te staan. Op het moment dat STA-TAFEL.NL de tent komt afbreken moet deze leeg zijn en stickers, plakbank, tiewraps e.d. moeten van de tent verwijderd zijn.

4.14 De goederen worden door STA-TAFEL.NL gelijkvloers tot aan de voordeur bezorgd.

4.15 De opdrachtgever of derden dienen STA-TAFEL.NL onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever of derden of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van STA-TAFEL.NL dreigen te worden aangetast.

4.16 De opdrachtgever verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de goederen zoals vermeld in de overeenkomst door hem of derden, te zullen betalen.


4.17 De rijafstand die van belang is bij de berekening van de bezorgkosten zal worden bepaald aan de hand van de ANWB-routeplanner die te vinden is op www.anwb.nl.

 

Artikel 5. Beschadiging / verlies goederen

5.1 Na gebruik van de goederen, zullen de goederen in het magazijn door STA-TAFEL.NL gecontroleerd worden. Het meenemen van de goederen door de vervoerder van STA-TAFEL.NL is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Wanneer opdrachtgever bij deze controle aanwezig wenst te zijn, dient dit vooraf schriftelijk te zijn aangegeven. Schade en dergelijke welke bij de controle zijn vastgesteld, zijn bindend voor de opdrachtgever.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich om schade aan de gehuurde goederen geheel te vergoeden aan STA-TAFEL.NL, onverminderd het betalen van de gehele huurprijs. Bij vermissing van het gehuurde is opdrachtgever verplicht de aanschafwaarde aan STA-TAFEL.NL te vergoeden.

5.3 Beschadigde goederen of onderdelen daarvan zullen door STA-TAFEL.NL gedurende 30 dagen nadat de schade is ontstaan worden bewaard ten behoeve van de opdrachtgever. STA-TAFEL.NL is binnen deze periode bereid om de eigendom van deze beschadigde goederen over te dragen, mits de schade is vergoed en de hieruit voortvloeiende kosten zijn voldaan door de
opdrachtgever.

5.4 De opdrachtgever draagt gedurende de gehele periode, ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van de goederen. Indien partijen afspreken dat STA-TAFEL.NL de goederen komt ophalen, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de goederen totdat deze door STA-TAFEL.NL zijn opgehaald.

5.5 Het gebruik van versiering (met name crêpepapier e.d.) of tape etc. welke (bijvoorbeeld bij vochtig worden) inkt, verf of andere kleurstoffen of lijmresten o.i.d. afgeeft aan het zeildoek is niet toegestaan. De schoonmaakkosten van het zeildoek en het frame als gevolg van niet atmosferische invloeden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 6. Prijzen

6.1 De huurprijzen zoals vermeld in prijslijsten en op www.party-tenten.com zijn huurperiode-prijzen per stuk gehuurd materiaal. De huurperiode is gedefinieerd in artikel 7. Prijzen voor langere huurtermijnen zullen op aanvraag worden verstrekt. Er wordt uitgegaan van 50% van de huurperiode-prijs per gebruiksdag extra.

6.2 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzijn anders aangegeven.

6.3 STA-TAFEL.NL heeft het recht prijzen te verhogen indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de lonen of inkoopprijzen.

 

Artikel 7. Huur-periode

7.1 Één huurperiode bestaat uit drie op een volgende dagen, één opbouwdag, één gebruiksdag en één afbouwdag. De opbouwdag loopt van 19:00 tot 24:00 uur, de gebruiksdag loopt van 0:00 tot 24:00 uur en de afbouwdag loopt van 0:00 tot 13:00 uur.

 

Artikel 8. Waarborgsom

8.1 Afhankelijk van de duur van de periode dat de materialen bij de opdrachtgever blijven en de waarde van deze materialen, is de opdrachtgever op verzoek van STA-TAFEL.NL gehouden een waarborgsom te voldoen.

 

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. STA-TAFEL.NL zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal STA-TAFEL.NL de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal STA-TAFEL.NL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

9.4 In afwijking van lid 3 zal STA-TAFEL.NL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 10. Opzegging

10.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging door STA-TAFEL.NL dient evenwel met redenen omkleed te geschieden.

10.2 Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is deze jegens STA-TAFEL.NL de volgende vergoeding verschuldigd:

· 25 % van het orderbedrag bij opzegging die plaats vindt vanaf 21 tot en met 15 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst;

· 50 % van het orderbedrag bij opzegging die plaats vindt vanaf 14 tot en met 3 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst;

· 100 % van het orderbedrag bij opzegging die plaats vindt vanaf 2 dagen voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1 De vorderingen van STA-TAFEL.NL op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
· indien na het sluiten van de overeenkomst aan STA-TAFEL.NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

· indien STA-TAFEL.NL de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming, en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is STA-TAFEL.NL bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van STA-TAFEL.NL schadevergoeding te vorderen.

11.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan STA-TAFEL.NL zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is STA-TAFEL.NL bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

12.1 De materialen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op gebreken en/of tekortkomingen. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het geleverde materiaal niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij dit niet direct en in ieder geval voor ingebruikname, telefonisch, per fax dan wel per e-mail aan STA-TAFEL.NL meldt. Indien een klacht gegrond is, zal STA-TAFEL.NL de juiste materialen alsnog afleveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten door STA-TAFEL.NL van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal STA-TAFEL.NL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (aansprakelijkheid). Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 13. Betaling

13.1 Betaling van de huurprijs en borg dient te geschieden bij afhalen of, in het geval van bezorging, direct na de bezorging van de goederen.

13.2 In het geval van betaling via overschrijving, op ING 55.13.145 t.n.v. DS Webshops, dient het factuurbedrag en borgbedrag minimaal 3 werkdagen voordat wij de goederen komen bezorgen op onze rekening bijgeschreven te zijn.

 

Artikel 14. Incassokosten

14.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

· over de eerste euro 2.950,- 15%

· over het meerdere tot euro 5.900,- 10%

· over het meerdere tot euro 14.748,- 8%

· over het meerdere tot euro 58.990,- 5%

· over het meerdere 3%

Indien STA-TAFEL.NL aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.2 De opdrachtgever is jegens STA-TAFEL.NL de door STA-TAFEL.NL gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien STA-TAFEL.NL en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van STA-TAFEL.NL is beperkt tot het factuurbedrag. Bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.2 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor STA-TAFEL.NL indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

15.3 STA-TAFEL.NL is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de geleverde goederen en producten indien het niet functioneren is te wijten aan het ontbreken van geschikte water-, afvoer en electravoorzieningen.

15.4 STA-TAFEL.NL is niet aansprakelijk voor schade welke is geleden door de opdrachtgever en veroorzaakt door of met de goederen van STA-TAFEL.NL. De opdrachtgever zal STA-TAFEL.NL vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met deze goederen.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan STA-TAFEL.NL zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken
of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van STA-TAFEL.NL; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van STA-TAFEL.NL; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan STA-TAFEL.NL afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

16.2 STA-TAFEL.NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat STA-TAFEL.NL haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van STA-TAFEL.NL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door STA-TAFEL.NL niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.4 Indien STA-TAFEL.NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

17.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en STA-TAFEL.NL, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem. STA-TAFEL.NL blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17.2 Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, wordt het geschil beslecht door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op elke overeenkomst tussen STA-TAFEL.NL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


 

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

19.1 STA-TAFEL.NL is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. STA-TAFEL.NL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1 Niet alleen STA-TAFEL.NL, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij STA-TAFEL.NL hebben verlaten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

20.2 Als een deel van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst inclusief deze (althans het resterende deel van deze) algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk
toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

20.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

20.4 Deze algemene voorwaarden zijn na te lezen op http://www.sta-tafel.nl